FASES DE L´ACTE MENTAL

En tot acte mental tenen lloc tres fases:
1.-
Entrada de la informació. En la que percibim els estímuls externs.
2.- El.laboració Combinem les dades i les reorganitzem
3.- Sortida de la informació. Donem una resposta

Cadascuna de les fases requereix habilitats o funcions cognitives diferents.
A l´hora d´analitzar els encerts i les errades dels alumnes hem de tenir present en quina fase de l´acte mental s´ han produit i perquè.

En la resposta final es poden donar diverses situacions

ENTRADA

ELABORACIÓ

SORTIDA

RESPOSTA

Correcte

Correcte

Correcte

Correcte

Incorrecte

Correcte

Correcte

Incorrecte

Correcte

Incorrecte

Correcte

Incorrecte

Correcte

Correcte

Incorrecte

Incorrecte

Podriem definir funció cognitiva com la quantitat i qualitat de dades acumulades per l´individu per enfrentar-se amb la solució d´un problema.

ENTRADA D´INFORMACIÓ EL.LABORACIÓ SORTIDA D´ INFORMACIÓ
Capacitat Deficiència Capacitat Deficiència Capacitat Deficiència
Percepció clara. Percepció borrosa i confusa Percepció i definició del problema Dificultat per definir un problema Comunicació explícita Comunicació egocèntrica
Exploració sistemàtica. Conducta impulsiva Selecció de la informació rellevant. Dificultat per distingir dades rellevants de les irrellevants Projecció de relacions virtuals. Dificultat en projectar relacions virtuals
Habilitats lingüistiques Carència d´instruments verbals Interiorització i representació mental. Carència d´ interiorització del popi comportament Regles verbals per comunicar la resposta. Manca d´instruments verbals
Orientació espacial Orientació espacial deficient Amplitud i fexibilitat mental Estretor del camp mental Elaboració i desinhibició en la comunicació de la resposta. Bloqueig en la comunicació de la resposta.
Orientació Temporal. Orientació temporal deficient Planificació de la conducta: Dificultatd de planificació de la conducta. Resposta sistemàtica. Resposta impulsiva
Conservació, constància i permanència dels objectes. Deficiència en la constància i permanència de l´objecte Organització i estructuració perceptiva Percepció episòdica de la realitat Precisió i exactitud en la resposta. Carència de precisó i exactitud en la resposta.
Organització de la informació. Dificultat per considerar dues o més fonts d´informació Conducta sumativa Dificultad en la conducta sumativa Transport Visual Deficiència en el transport visual.
Precisió i exactitud en la recollida de la informació. Deficiència en la precisió i exactitud Pesament hipotètic Restricció del pensament hipotètic    
    Evidència lògica. Manca de raonament lògic    
    Classificació cognitiva. Dificultat per establir categories cognitives    

1. FASE D´ENTRADA DE LA INFORMACIÓ

1.- Percepció clara.

Coneixement exacte i precis de la informació.

Exemple

1.- Un error en la percepció o no de l´accent en la praula sól pot canviar el significat i per tant malgrat que l´alumne el.labori bé i la sortida sigui correcta pot donar una resposta inadequada.
2.- Al llegir la informació d´ una taula el fet de fer-ho en vertical o horitzontal pot portar a entrades diferents.


2.- Exploració sistemàtica.

Capacitat per organitzar i planificar la informació.

Exemple

La Maria compra un 3 quilos de pa a 100 pessetes i paga amb 1.000 pessetes Quant li tornaran?
Exploració sistemàtica:
El primer pas és saber el valor del pa ..per tant multiplicaré el nombre d´ unitats pel seu valor.
El segon pas es restar el valor del pa de la quantitat que he pagat.
Conducta impulsiva : Començar a fer operacions sense saber perquè.

 

3.- Habilitats lingïstiques

Capacitat per discriminar objectes i succesos, relacions a través de regles lingüístiques. Això implica la habilitat d´establir el significat de les paraules.

Exemple

Feu l´exercici que precedeix la lectura. Imaginem que l´alumne no coneix la paraula precedeix.

4.- Orientació espacial

Capacitat per establir relacions entre objectes situats en un espai.

Exemple

Un exercici per potenciar aquesta funció:
La Lourdes mira al nord, i fa 3 girs de 90 graus a la dreta i un de 180 graus a l´esquerra.. Cap on mirarà?

5.- Orientació Temporal.

Capacitat per identificar la relació entre fets passats, presents i futurs.

Exemple

1.- Ordena :Recollir, Sembrar, Segar, Regar
2.- Classificar fets en èpoques històriques, etc

 

6.- Conservació i constància i permanència dels objectes.

Capacitat de conservar l´ estabilitat perceptiva malgrat les transformacions d´ alguns atributs de l´ objecte o de retenir en la memòria aquests objectes.

Exemple

1. -Un quadrat malgrat que el col.loqui apoiat en un dels vertex de l´angle no és un rombe, continua éssent un quadrat.
2.- Reconèixer una mateixa figura en diversos llocs , posicions, tamanys etc.

 

7.- Organització de la informació.
Capacitat per utilitzar diverses fonts de informació al mateix temps.

Exemple

En el cas de "La Lourdes mira al nord, i fa 3 girs de 90 graus a la dreta i un de 180 graus a l´esquerra" hem de tenir en compte diverses fonts d´ informació: punts cardinals ,direcció , nombre de graus, nombre de girs.

 

8.- Precisió i exactitud en la recollida de la informació.

Capacitat per percebre la informació amb una certa rigurositat.

Exemple

. En un problema de matemàtiques tenir present no només les quantitats sinó les unitats de mesura d´aquestes quantitats.
. El cas de la N.A.S.A i la nau que s´esteballà a Mart perquè uns comtaven en milles i altres en km.

 

2.- FASE D´ELABORACIÓ.

9.- Percepció i definció del problema.

Consisteix en l´ habilitat per delimitar què demana un problema, quins punts s´ han de delimitar i com averiguar-los.

Exemple

Senzillement es tracta davant d´un problema de poder respondre a la pregunta què tinc de fer?.. o què em demanen?

10.- Selecció de la informació rellevant.

Capacitat de seleccionar aquella informació que és útil per a la solució del problema d´aquella que no ho és.

Exemple

En Jordi que viu al Carrer Muntaner 16, agafa l´autobús cada dia al mati. Els divendres compra per 1000 pessetes un tiquet setmanal que té valor per a 10 viatges. Quant li costa cada viatge?.

11.- Interiorització i representació mental.

Capacitat per utilitzar símbols interns de representació.

Exemple

La Conducta depèn de l´ individu i del medi en que es troba .. internament C=O,M

 

12.- Amplitud i fexibilitat mental

Capacitat per utilitzar diverses fonts d´ informació, combinant-les entre elles. Veure les coses des de diferents punts de vista

Exemple

1.-    1 + 1= 2 ... no sempre, p.e. en el sistema binari no és així.
2. Concentar-se en un arbre que no deixa veure el bosc. Seria una deficiència d´ aquesta funció.

13.- Planificació de la conducta:

Capacitat per preveure la fita que es vol aconseguir utilitzant la informació recollida previament..

Exemple

Recollida informació > disseny > redacció > gràfics > compaginació = Treball de Socials .

14.- Organització i estructuració perceptiva.

Capacitat per orientar, establir i projectar relacions. Veure la globalitat del problema

Exemple

1.- Hi ha qui és capaç de veure un arbre i analitzar-lo, i un altre i un altre, però no és capaç de veure el bosc.
2.- Quants quadrats hi ha?

 quadrat.gif (2398 bytes)

15.- Conducta sumativa

Capacitat per agrupar tot tipus d´objectes i situacions.

Exemple

Pluja + Sol + Fertilitat del sól = Vegetació

16. Pesament hipotètic.

Capacitat per establir hipòtesi i comprovar-les, acceptant o rebutjant les hipòtesi previament plantejades

Exemple

Si p+a fa "pa" llavors c + a potser faci "ca"
Si faig 4 girs de 90º en una circumferència és el mateix que no fer-ne cap.

17.- Evidència lògica.

Capacitat de demostrar les respostes mitjançant el raonament.

Exemple

Qualsevol sil.logisme.

Si a>b i b>c llavors a>c

18.- Classificació cognitiva.

Capacitat per organitzar dades en diverses categories inclusives i superiors.

Exemple

Éssers vius : Animals . vertebrats- invertebrats

plantes. .......

3. -FASE DE SORTIDA DE LA INFORMACIÓ:

19. – Comunicació explícita.

Utilitzar un llenguatge clar i precís en la resposta.

Exemple

En un problema de matemàtiques no expressar només la quantitat sinó també les unitats.

20. – Projecció de relacions virtuals.

Capacitat per establir relacions potencials que no existeixen en la realitat.

Exemple

1 .- La "p " de papa . "papa" és una relació virtual.
2.- Les constel.lacions ( No existeixen les formes més que en la nostra ment).

21.- Regles verbals per comunicar la resposta.

Capacitat d´utilització d´un vocabulari apropiat.

Exemple

Parlar amb propietat a l´hora de expressar-se oral o per escrit

22.- Elaboració i desinhibició en la comunicació de la resposta.

Capacitat per expressar la resposta de forma ràpida, correcta i sistemàtica.

Exemple

Fluïdesa oral o escrita

23.- Resposta sistemàtica.

Resposta justificada, seguint una seqüenciació.

Exemple

Cada fus horari te 15º donat que és el resultat de dividir els 360º de la terra entre 24 hores

24.- Precisió i exactitud en la resposta.

Capacitat per respondre de forma clara i precisa.

Exemple

Ésser concret en les respostes. Responent per allò que ens demanen, sense divagacions innecessàries.

 

25.- Transport Visual

Capacitat per completar una figura i transportar-la visualment o transportar-la d´un lloc a l´altre:

Exemple

. En llengua: Realitzar una còpia exacte sense ometre accents.
. Dibuix línial: Dibuixar la mateixa figura des de diversos punts.

L´us de les funcions cognitives es posa de manifest es tot procès d´aprenentatge. Vegem alguns exemples de la seva intervenció en l´aprenentatge de la lecto-escriptura:

FUNCIONS COGNITIVES QUE INTERVENEN EN L´APRENENTATGE DE LA LECTOESCRIPTURA

ENTRADA D´INFORMACIÓ

Capacitat Situació exemple
Percepció clara. Percebre clarament "p" i no confondre amb una figura igual invvertida "b"
Exploració sistemàtica. Al començar a llegir la paraula papa. El nen ha d´explorar previament cadascuna de les lletre que formen la paraula.
Habilitats lingüístiques Potser un nen llegirà la paraula "superpoblació" però no entendrà el seu significat.
Orientació espacial Confondre par /pra
Orientació Temporal. El llenguatge és sequèncial, segueix un ordre ..per llegir "papa" no pot començar per la "a", cal que segueixi la sequencialitat de la paraula.
Conservació i constànciai permanència dels objectes. El nen llegeix "p" i cal que conservi aquesta imatge en la seva ment mentre percebeix la "a".
Organització de la informació. A l´ inici de la lectoescriptura cada lletra és una font d´informació, que cal combinar amb d´altres.
Precisió i exactitud en la recollida de la informació. No és el mateix canta que cantà. Cal atendre als detalls no només de les lletres sinó dels signes de puntuació.

 

 

FUNCIONS COGNITIVES QUE INTERVENEN EN L´APRENENTATGE DE LA LECTOESCRIPTURA

FASE D´ELABORACIÓ

Capacitat Situació exemple
Percepció i definició del problema Uneix amb una fletxa la paraula i el dibuix. Què he de fer? Quina paraula i quin dibuix? Potser la paraula que significa el mateix que el dibuix?
Selecció de la informació rellevant. "el papa compra la fruita" , el i la no són rellevants .
Interiorització i representació mental. Cada grafia té una representació mental que cal que tingui interioritzada. Al veure la grafia l´associa amb un model mental determinat.
Amplitud i fexibilitat mental Quan és capaç de llegir la paraula "pe-ra" i fins i tot diu pera.. però la paraula no li diu res, malgrat que coneix el seu significat
Planificació de la conducta: Llegir la primera paraula, parar-se al final, recuperar el significat.. llegir la segona paraula, sumar-la amb la primera, analitzar el significat etc..
Organització i estructuració perceptiva El nen que és capaç de llegir pla   i és capaç de llegir ten .. peró no pot globalitzar amb "plàten"   té una deficiencia en aquesta funció. Perceb  la realitat per episodis.
Conducta sumativa Cada paraula , cada sil.laba són un element que el nen ha de sumar amb les posteriors.
Pesament hipotètic Si p i  a fa pa doncs c i a deu fer ca. De vegades l´hipotesi no s´acompleix p. e.  p+e llavors c+e
Evidència lògica. si davant del femení poso la i mama és femení llavors diré "la mama"
Classificació cognitiva. Classificar "c" "k" "q" com un mateix só.

 

FUNCIONS COGNITIVES QUE INTERVENEN EN L´APRENENTATGE DE LA LECTOESCRIPTURA

FASE DE SORTIDA
Capacitat Deficiència
Comunicació explícita Deficiencia en aquesta funció seria quan el nen dona una resposta no comprensible per qui l´escolta, però que ell entén molt bé.
Projecció de relacions virtuals. Aquesta lletra és la de mama
Regles verbals per comunicar la resposta. Quan llegeix i té el significat d´alló que llegeix
Elaboració i desinhibició en la comunicació de la resposta. Quan és bloqueja i no pot proncunciar la paraula malgrat que la comprén.
Resposta sistemàtica. Respostes impulsives com p. e. quan veu paperera ... analitza les tres primeres lletres i diu "papa"
Precisió i exactitud en la resposta. En un conte d´en Joan, a la pregunta qui és el personatge.... "el nen"
Transport Visual Quan  no còpia bé de la pissarra.

idea

     Davant ´d´una resposta erronea, ens hem de preguntar en quina fase de l´acte mental s´ha produit i perquè.

inicio

line.gif (917 bytes)